top of page

Privacy policy

​Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf de datum van het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonlijke gegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Via dit Privacybeleid willen wij de Gebruiker informeren over de verantwoordelijken, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingen.

De verwerkingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving en in het bijzonder met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, verwijzen wij u graag naar de website van de toezichthoudende instanties: privacycommissie.be

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten geeft de gebruiker impliciet toestemming om de verworven gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Gezien de huidige stand van de techniek is het onmogelijk om een prognose te maken van al onze toekomstige verwerkingen. De inhoud van dit Privacybeleid kan dus op elk moment worden gewijzigd. De gebruiker wordt geacht regelmatig kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS.

De website reginalddeschepper.be (hierna te noemen “Website”) met inbegrip van alle subdomeinen worden beheerd door:

Reginald Deschepper 

Sparrenstraat 58

8310 Assebroek

BE 568847986

reginalddeschepper.be

rdeschep.lifeme@gmail.com

Via de Website kunnen meerdere partijen persoonlijke gegevens ontvangen en toepassen voor hun eigen doeleinden.

 

Dit Privacybeleid heeft enkel betrekking op de verwerkingen waarvoor Reginald Deschepper is aangesteld als verantwoordelijke voor de verwerking.
In artikel 5 van dit Privacybeleid worden de andere verantwoordelijken en de feitelijke verwerkers vermeld.

 

VERZAMLING VAN DE PERSOONLIJKE DATA

De persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld:

– Via gebruikersregistratie.
– Via toegang tot en gebruik van de website en diensten.
– Via verschillende technische middelen, zoals cookies en log-informatie.​

De gebruiker kan de kwaliteit en kwantiteit van de door hem verstrekte persoonlijke gegevens bepalen via reginalddeschepper.be.

 

De verwerking van gegevens zal toenemen wanneer het gebruik van de website en de diensten toeneemt.

 

Wij zullen in geen geval persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die als gevoelig zijn gekwalificeerd. Dit omvat gegevens met betrekking tot gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:
– Correcte toegang en gebruik van de website en diensten;
– Het verzenden van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel namens onszelf als namens onze partners;
– Acties met betrekking tot “algemeen ledenbeheer”;
– Het opsporen van fraude en misbruik.

Wij maken gebruik van technologieën, zoals cookies, om de inhoud en de reclame aan te passen, om social media functies te bieden en om het verkeer naar de site te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze vertrouwde social media-, reclame- en analysepartners.

WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?
De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met of overgedragen aan derden, met uitzondering van de situaties die in de volgende artikelen worden beschreven;

Werkelijke verwerkers.
Reginald Deschepper kan verschillende externe partijen gebruiken om de persoonsgegevens effectief te verwerken. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van Reginald Deschepper en zijn aangesteld als “feitelijke bewerkers”. Reginald Deschepper kan het volgende garanderen met betrekking tot de gegevensverwerking:
– Werkelijke verwerkers worden enkel aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwalitatieve en veilige verwerking prioriteit heeft.
– Reginald Deschepper heeft in haar overeenkomst met de feitelijke bewerker duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit van de gegevensverwerking.
– De feitelijke verwerkers kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Reginald Deschepper.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verwerkt door een feitelijke verwerker die zich niet houdt aan de Europese principes inzake de bescherming van persoonsgegevens of deze niet garandeert.

De feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis van gegevensverwerking. Deze verwerkers hebben dus de keuze tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

Andere verantwoordelijke verwerkers.
Onze website maakt gebruik van verschillende plug-ins van derden. Via deze plug-ins verkrijgen deze derden persoonsgegevens die zij kunnen gebruiken voor hun eigen verwerking.

De volgende partijen zijn aangewezen als verantwoordelijke verwerker:
– Google Analytics.
– Facebook Inc.
– Twitter Inc.
– Linkedin Inc.
– Instagram Inc.

Reginald Deschepper is geen partij bij de verwerking van deze derden. De Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van deze derden met betrekking tot het ontvangen van meer informatie over de doeleinden van dit gegevensproces.

Overdracht van gegevens hiervoor is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of een toepasselijke regelgeving.

Reginald Deschepper kan verplicht worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel of een toepasselijk reglement. Reginald Deschepper zal altijd een zekere terughoudendheid hebben bij het verlenen van inzage in deze gegevens, maar zal geen andere keuze hebben om zich te houden aan het bevel, maar wel binnen de grenzen ervan.

WHAT ARE THE USER’S RIGHTS?
reginalddeschepper.be zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke normen. De gegevensverwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:
– De verwerking gebeurt op een rechtvaardige en rechtmatige wijze met het oog op specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
– De verwerkingen gebeuren louter adequaat, relevant en niet bovenmatig in verhouding tot de specifieke doeleinden;
– De persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden.

Bovendien geniet de Gebruiker de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek per e-mail aan rdeschep.lifeme@gmail.com. Bij dit verzoek dient een identiteitsbewijs te worden gevoegd (bij voorkeur een kopie van een identiteitskaart).

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, is Reginald Deschepper verplicht om binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek te handelen. Indien Reginald Deschepper niet reageert, weigert of indien het antwoord onbevredigend is, kan de Gebruiker zich steeds wenden tot de Privacy Commissie om het respect voor haar rechten te bekomen.

Recht van toegang.
De gebruiker heeft het recht te weten of er sprake is van een verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben en dient op zijn minst toegang te krijgen tot informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens die de verwerking betreffen en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Reginald Deschepper handhaaft een zekere beleidsmarge met betrekking tot dit recht van toegang. Reginald Deschepper is niet verplicht om de gebruiker toegang te verlenen tot zijn persoonlijk dossier met persoonsgegevens, noch om de gebruiker een kopie van dit dossier te bezorgen.

De termijn voor een correcte toegang kan worden verlengd tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake.

Recht van verzet en rectificatie.
De Gebruiker heeft het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te laten corrigeren, en dit kosteloos. Bovendien is de Gebruiker gerechtigd zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens op grond van dwingende en legitieme redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie.

Indien de persoonsgegevens worden verkregen met het oog op direct marketing, kan de Gebruiker zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens.

bottom of page